รฟมคาดมิย2561นี้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชนจภูเก็ต | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯรฟม.เปิดรายชื่อบริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต มูลค่าการลงทุนทั้งโครงการประมาณ 39,406 ล้านบาทคาดคัดเลือกแล้วเสร็จ และลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561

 

ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มีหนังสือเชิญชวนให้บริษัทที่สนใจมารับเอกสารเชิญชวนสำหรับการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนด ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งในระหว่างวันที่ 15-28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา มีบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสารฯ สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย นั้น

 

โดยในวันนี้ (30 เมษายน 2561) ปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดเวลาการยื่นข้อเสนอเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาฯ พบว่ามีบริษัทมายื่นข้อเสนอฯ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บริษัทหลัก) ร่วมกับบริษัท  เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด และบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และ 2.บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ โดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณาแนวทางดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินผลข้อเสนอด้านคุณภาพและด้านราคาของบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งคาดว่าจะคัดเลือกแล้วเสร็จ และลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561

 

ทั้งนี้ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway) มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณรถไฟท่านุ่น จังหวัดพังงา เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากระบบรถไฟ และมีจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ทางเหนือของห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต (บนถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ห่างจากห้าแยกฉลองประมาณ 200 เมตร) มีสถานีจำนวน 24 สถานี รวมระยะทางประมาณ 58.5 กิโลเมตร มีมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการประมาณ 39,406 ล้านบาท

รฟมคาดมิย2561นี้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชนจภูเก็ต | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ