สำนักงานทรัพย์สินฯ ส่งหนังสือถึงประธานฯราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย บอกเลิกสัญญาเช่า-ขอให้ส่งมอบสถานที่ 3 ฉบับ 6 โฉนด พร้อมชำระค่าเช่าวันส่งมอบคืน ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 180 วันหลังได้รับหนังสือ

 

 

 

สนงทรัพย์สินฯบอกเลิกสัญญาเช่าสนามม้านางเลิ้ง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยนายอนันต์ ไววิทยะ หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการอำนวยการ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงวันที่ 4 เม.ย. เรื่องการบอกเลิกสัญญาเช่าและขอให้ส่งมอบสถานที่เช่า

 

โดยในหนังสือระบุว่า ตามที่ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชชูปถัมภ์(สนามม้านางเลิ้ง)  เป็นผู้เช่าอาคารและที่ดินเดิมกับสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณสนามม้านางเลิ้ง ดังมีรายละเอียดของสัญญาเช่าต่อไปนี้1.สัญญาเช่าอาคาร(ชั่วคราว) ฉบับที่ 2976/2542 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 เช่าอาคารจอดรถยนต์ 6 ชั้น 1 หลัง อัฒจันทร์ดูม้าแข่ง 5 ชั้น1 หลัง รวมกับอาคารและที่ดินเดิม ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 557,558,566,567,586 และ587 ตำบลดุสิต อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร (ตามทะเบียนของสำนักทรัพย์สินฯใช้หมายเลข1,2,3 ตำบลริมถนนพิษณุโลก) ตามสัญญาเช่าที่อ้างถึง 1.

 

2.สัญญาเช่าอาคาร(ชั่วคราว)ฉบับที่ 2978/2542 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 เช่าตึกอำนวยการ 5 ชั้น 1 หลัง(ตามทะเบียนของสำนักงานทรัพย์สินฯ ใช้หมายเลข4  ตำบลริมถนนพิษณุโลก) ตามสัญญาเช่าที่อ้างถึง 2.

 

3.สัญญาเช่าอาคาร(ชั่วคราว) ฉบับที่ 2978/2542 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 เช่าอาคารชั้นเดียว อาคารสโมสรพร้อมสระว่ายน้ำ (ตามทะเบียนของสำนักงานทรัพย์สินฯ ใช้หมายเลข 5 ตำบลริมถนนพิษณุโลก)ตามสัญญาเช่าที่อ้างถึง 3.

 

 

ซึ่งทั้งสามสัญญา มีกำหนดอายุสัญญาเช่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2542 เป็นต้นไป ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท,10,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขสัญญาเช่าราชตฤณมัยสมาคมฯได้ทราบดีอยู่แล้วนั้น

 

ปัจจุบันสัญญาเช่าทั้งสามฉบับดังกล่าวได้ครบกำหนดอายุสัญญาเช่ามานานแล้ว สำนักงานทรัพย์สินฯ มีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินและอาคารดังกล่าวข้างต้น จึงไม่สามารถให้ราชตฤณมัยสมาคมฯ เป็นผู้เช่าได้อีกต่อไป ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินฯ ได้ประสานและได้แจ้งให้ราชตฤณมัยสมาคมฯทราบในเบื้องต้นแล้ว โดยราชตฤณมัยสมาคมฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานทรัพย์สินฯ ทุกประการ นั้น

 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงขอบอกเลิกสัญญาเช่าอาคาร(ชั่วคราว) ฉบับที่ 2976/2542 ,2977/2542 และ 2978/2542 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 ตามที่อ้างถึง 1 ถึง 3 กับราชตฤณมัยสมาคมฯ โดยขอให้ราชตฤณมัยสมาคมฯ ทำการขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอาคารและที่ดิน ทั้ง 6 โฉนด ดังกล่าวข้างต้น และขอให้ส่งมอบสถานที่เช่าทั้งหมดคืน พร้อมชำระค่าเช่าหรือค่าภาษีค้างชำระถึงวันส่งมอบคืนสถานที่เช่า(หากมี) แก่สำนักงานทรัพย์สินฯ ทั้งนี้ให้เสร็จสิ้น ภายในกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือหรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว