SIRI ส่งบริษัทย่อย “อาณาวรรธน์” เข้าซื้อหุ้นบริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 สัดส่วน 100% มูลค่ากว่า 332ล้าน บาท เข้าถือครองดินบริเวณถนนสุขุมวิท 34 เนื้อที่รวมกว่า 1 ไร่

 

วันนี้ (2 เมษายน 2561)บมจ.แสนสิริ  (SIRI) แจ้งว่า บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด 100% ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 จำกัด  หรือ BKS34  จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BKS34 จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 100%ของหุ้นทั้งหมดใน BKS34

 

ทั้งนี้ ผลตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้มีมูลค่ารวมเท่ากับ 332,707,399.83 บาท แบ่งออกเป็นราคาซื้อขายหุ้น จำนวน 842,594.64 บาท  ซึ่งเท่ากับมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของ BKS34 ตามงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561) และมูลค่าหนี้ทั้งหมดของกิจการที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เงินต้นและดอกเบี้ย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561) จำนวน 331,864,805.19 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

 

สำหรับลักษณะการดำเนินธุรกิจของ BKS34 ถือครองที่ดินบริเวณถนนสุขุมวิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 1 ไร่ 95.1 ตารางวา และไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 จำกัด ประกอบด้วย

  1. บริษัท กรุงเทพ สกาย เอสเตท จำกัด
  2. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์
  3. นายพุฒิพงศ์ ประสาททองโอสถ
  4. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ