การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยเดิมในชุมชนดินแดง แฟลตที่ 18 – 22 จับสลากเลือกห้องพักอาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารแปลง G ในวันที่ 22 เมษายน 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ดินแดง ส่วนผู้ที่ต้องการเงินชดเชยสิทธิการไม่เข้าอยู่อาศัยอาคารดังกล่าว สามารถแจ้งความจำนงภายในวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2561  ณ สำนักบริหารชุมชนดินแดง อาคารแฟลต 5

 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช.กล่าวว่า ขณะนี้การก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน   ดินแดงระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G จำนวน 334 หน่วย มีความก้าวหน้าร้อยละ 70.47 คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ภายในเดือนมิถุนายน 2561 อย่างแน่นอน ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ติดประกาศรายชื่อผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลตที่ 18 – 22 ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาสิทธิการเข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง G ให้รับทราบโดยทั่วกันตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ บริเวณอาคารแฟลตที่ 18 – 22 หลังจากนั้น จะทำการจับสลากเลือกห้องพักอาศัยในวันที่ 22 เมษายน 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยมีขั้นตอนการจับสลากแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

 

ขั้นตอนแรก เลือกผู้นำแต่ละแฟลตเป็นตัวแทนทั้งหมด 5 คน เพื่อจับสลากอาคาร

ขั้นตอนที่สอง คัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการชุมชนอาคารแปลง G (ชุดชั่วคราว)

และขั้นตอนสุดท้าย จับสลากห้องพักอาศัยอาคารแปลง G ตามลำดับอาคาร

 

ทั้งนี้ หากผู้อยู่อาศัยต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิห้องพักที่จับสลากได้ จะต้องทำการตกลงกับผู้ที่จะยินยอมแลกเปลี่ยนสิทธิห้องพักด้วยตนเอง และเมื่อตกลงกันจนได้ข้อยุติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เปลี่ยนสิทธิจะต้องแจ้งให้    การเคหะแห่งชาติทำหนังสือรับรองว่าผู้อยู่อาศัยได้เปลี่ยนแปลงสิทธิจากห้องเดิมที่จับสลากได้เป็นห้องพักตามที่ได้ตกลงกันไว้กับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยจะต้องแจ้งเปลี่ยนสิทธิห้องพักกับการเคหะแห่งชาติภายใน 15 วัน นับจากวันจับสลาก หากดำเนินการทำสัญญาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิได้

 

สำหรับผู้อยู่อาศัยเดิมที่ต้องการเงินชดเชยสิทธิการไม่เข้าอยู่อาศัยอาคารดังกล่าว จะต้องส่งหนังสือยืนยันการขอรับเงินชดเชยสิทธิฯ ภายในวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ สำนักบริหารชุมชนดินแดง อาคารแฟลต 5

จับสลากเลือกอาคารพักอาศัยแปลง G คอนโดฯใหม่ ชีวิตใหม่ของคนดินแดง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

จับสลากเลือกอาคารพักอาศัยแปลง G คอนโดฯใหม่ ชีวิตใหม่ของคนดินแดง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ