ราชกิจจาฯประกาศห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้เช่าและเจ้าของที่พักอาศัย ซึ่งจะมีผลในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยเป็นสถานที่ตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน รวมถึงห้องพัก บ้าน อาคารชุด และอพาร์ทเมนต์  หรือสถานที่พักอาศัย ที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ที่จัดขึ้นสําหรับการให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย  แต่ไม่รวมถึงหอพักที่ว่าด้วยหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก โรงแรมตามกฎหมายที่ว่าด้วยโรงแรม

 

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ มีทั้งการที่ผู้ประกอบการธุรกิจ(ผู้ให้เช่า)ต้องจัดทําหลักฐานการตรวจรับสภาพอาคาร  รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ  (ถ้ามี)  แนบท้ายสัญญาเช่าอาคาร  พร้อมทั้งส่งมอบหลักฐานการตรวจรับสภาพอาคาร  หนึ่งฉบับให้ผู้เช่า เก็บไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ ผู้เช่ายังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าก่อนจะสิ้นสุดสัญญาได้ โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวให้รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้  ผู้เช่าต้องไม่ผิดนัดหรือค้างชําระค่าเช่า และผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่า 1 เดือน

 

นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการ เรียกเก็บค่าน้ำ ค่าไฟเกินกว่าอัตราที่มีการเรียกเก็บจากการไฟฟ้าและการประปา  ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งหนี้  ให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงกําหนดวันชําระค่าเช่าอาคาร โดยผู้เช่ามีสิทธิตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ตามรายการในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บ

 

การผิดสัญญาที่เป็นข้อสาระสําคัญของสัญญาเช่าอาคารที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  จะต้องเป็นข้อความที่ผู้ประกอบธุรกิจระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดงหรือตัวดําหรือตัวเอนที่เห็น เด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป  และการบอกเลิกสัญญา  ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้เช่า ปฏิบัติตามสัญญาเช่าอาคารภายในระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันนับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือ  และผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ 140639_140617_12

 

ราชกิจจาฯประกาศห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ราชกิจจาฯประกาศห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ราชกิจจาฯประกาศห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ราชกิจจาฯประกาศห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ราชกิจจาฯประกาศห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ราชกิจจาฯประกาศห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ