กนอ.เตรียมผนึกกำลังภาคเอกชน จัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน 2 นิคมฯ ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ จังหวัดอ่างทอง บนพื้นที่ประมาณ 1,398 ไร่ ภายใต้การลงทุน 4,200 ล้านบาท ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นเมืองนวัตกรรมอาหารอนาคตที่ครบวงจร มีอุตสาหกรรมเป้าหมายภายในโครงการ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ และโครงการ นิคมอุตสาหกรรม ซี.พี. บนพื้นที่ 3,068 ไร่ งบประมาณการลงทุน 5,628.50 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

กนอผนึกเอกชน จ่อตั้ง 2 นิคมฯ นิคมฯฟู้ด วัลเลย์  นิคมฯซีพีลงทุนเฉียดหมื่นล้าน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กนอ. ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะร่วมดำเนินงาน ล่าสุดจึงเตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบดังกล่าว 2 แห่ง ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ จังหวัดอ่างทอง บนเนื้อที่ประมาณ 1,398 ไร่ ซึ่งจะร่วมดำเนินงานกับ บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด โดยนิคมฯดังกล่าวจะถูกพัฒนาให้เป็นเมืองนวัตกรรมอาหารอนาคตที่ครบวงจร ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผสมผสานกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีนวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เน้นการลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยได้มาตรฐานในระดับสากล นอกจากนี้ยังจะมีการสร้างเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบ Cluster กับเศรษฐกิจชุมชน อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป นวัตกรรมทางด้านอาหาร โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายภายในโครงการจัดตั้ง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์

 

สำหรับมูลค่าการลงทุนของโครงการ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 4,200 ล้านบาท การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการแบ่งเป็น เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ร้อยละ 61.96 เขตพาณิชยกรรม ร้อยละ 2.50 พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค ร้อยละ 21.35 และพื้นที่ สีเขียวร้อยละ 14.19 ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี และคาดว่าจะสามารถขายพื้นที่หมดภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง กนอ.เชื่อว่า โครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดโดยรอบ พร้อมทั้งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า 6,300 คน

 

ส่วนอีกหนึ่งโครงการจะร่วมกับ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมซี.พี. บนเนื้อที่ 3,068 ไร่ ในตำบลมาบข่า ตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 5,628.50 ล้านบาท โดยโครงการนี้มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร รวมทั้งอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักข้างต้น ซึ่งคาดว่าจะขาย/ให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบอุตสาหกรรมในกลุ่มดังกล่าวได้หมดภายใน 6 ปี