THANA ปลื้มปี 60 โตสวนกระแสกำไรพุ่ง 84% ผลจากปรับสินค้าให้ตอบโจทย์ เน้นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ เชื่อปีนี้ไปได้สวย ตั้งเป้าปีนี้โต15-20 %

 

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ THANA เปิดเผยถึงผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้นมีผลกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) จากงบการเงินรวมสำหรับปี 2560 จำนวน 32.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 14.8 ล้านบาท คิดเป็น  84.3 % โดยมาจาก 6 สาเหตุหลักๆดังนี้

 

1.รายได้จากการขายฯ ในปี 2560 เพิ่มขึ้นประมาณ 41.3 ล้านบาท หรือเทียบเป็น 5.2 % มีสาเหตุมาจากความพร้อมของสินค้าในโครงการ ประกอบกับการปรับขบวนการตรวจรับมอบบ้านและการยื่นขอสินเชื่อลูกค้าให้สอดคล้องกับการขายมากขึ้น อนึ่ง ในไตรมาส 3 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จากการได้รับค่าทดแทนค่าที่ดินพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจำนวนรวมประมาณ 7.4 ล้านบาท

 

2.อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2560 ลดลงจาก 32.5 % เป็นเหลือ 32.1 % โดยหลักๆ มาจากกลยุทธ์ด้านการปรับราคาสำหรับกลุ่มสินค้าบางกลุ่มเพื่อใช้ส่งเสริมการตลาด

 

3.ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2560 อยู่ที่ 9.9 %  ของรายได้จากการขายฯ เทียบกับ 11.1% ในงวดเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 1.1 % สาเหตุมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้เหมาะสมกับการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด

 

4.บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 รวม 128.3 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนประมาณ 2.7 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 2.1% เป็นผลมาจากการบริหารค่าใช้จ่ายในระหว่างปี และค่าใช้จ่ายเรื่องบุคลากรขณะที่ยังมีการปรับเงินเดือนประจำปี อนึ่ง บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการทบทวนประมาณการผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษีแล้วจำนวน 1.5 ล้านบาท แสดงไว้ในกำไร/(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

 

5.บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินในปี 2560 ประมาณ 19.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

 

6. บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2560 ประมาณ 10.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นประมาณ 3.0 ล้านบาท ประกอบด้วยภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 ล้านบาทจากผลกำไรก่อนภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้รอตัดจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6 ล้านบาท

 

อนึ่ง เกี่ยวกับบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย ประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑลย่านจังหวัดนนทบุรี รวมถึงในส่วนภูมิภาคที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น โซนภาคอีสานและภาคใต้ เป็นต้น ในระดับราคาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 – 5 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ “ธนาซิโอ” “ธนาวิลเลจ” “ธนาฮาบิแทต” “ธนาคลัสเตอร์” “ธนาเรสสิเดนท์” และ “สิริ วิลเลจ” สาหรับโครงการในส่วนภูมิภาค โดยแต่ละแบรนด์จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาโครงการไปแล้วกว่า 26 โครงการ โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 10.2 พันล้านบาท  โดยบริษัทมีบริษัทย่อย ทั้งสิ้น 3 บริษัท ประกอบธุรกิจ ดังนี้

 

บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี\ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“TPD”) : TPD ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะเป็นผู้พัฒนาโครงการ และเจ้าของโครงการ เน้นการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาค ที่มีการเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ในอดีตที่ผ่านมามีโครงการอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและสกลนคร โดยบริษัทได้เข้าถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.6% เมื่อปี 2551 (TPD ก่อตั้งเมื่อปี 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทและมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50 ล้านบาทในปี 2560 ทำให้มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทเป็น 99.8%)  ทั้งนี้ในการออกแบบก่อสร้างโครงการ บริษัทจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบโครงการและ รายละเอียดการออกแบบว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง รวมถึงเป็นผู้จัดหา วัสดุก่อสร้างหลักเองทั้งหมด แต่ในส่วนของฝ่ายขาย วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) และฝ่ายจัดการ จะดำเนินการโดยพนักงานของ TPD เอง

 

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง จํากัด (“TMC”) :TMC จัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทถือ หุ้น 99.9% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษา, ด้านบริหารจัดการ และขายซอฟท์แวร์ระบบการทำงานต่างๆ

 

 บริษัท พิมานสิริ จํากัด (“PMS”) : PMS เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยจัดตั้งเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการในภาคอีสาน เริ่มต้นที่ จ.อุดรธานี เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (TPD) กับ กลุ่มบริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด และนายธัชกร แต้ศิริเวช (พันธมิตรของ บริษัทที่ จ.สกลนคร) โดย TPD ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.7%