กคชอัดงบ9พันล้านผุดบ้านกว่า56หมื่นหน่วยป้อนผู้มีรายได้น้อยข้าราชการ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์2561)การเคหะแห่งชาติหรือกคช. โดยดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการกคช.ได้แถลงในโอกาสก้าวสู่ปีที่45 ถึงผลการดำเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมาแล้วทั้งสิ้น 724,985 หน่วย พร้อมกับโชว์แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาว 20 ปี (ปี 2560-2579)ภายใต้วิสัยทัศน์  “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 หรือ Housing for All” และในปีงบประมาณปี 2561  กคช.อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนแผนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในปี 2561มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

 

1.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 56,086  หน่วย ใช้เม็ดเงินลงทุนประมาณ 9,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.1 โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 จำนวน 29,650 หน่วย ได้แก่ (1) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย มีเป้าหมายเริ่มก่อสร้าง 14 โครงการ 4,932 หน่วย  (2) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยโครงการฯ ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G สูง 28 ชั้น รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 334 หน่วย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ภายในเดือนสิงหาคม 2561 หลังจากนั้น จะเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ 2 อาคารพักอาศัย แปลง A และ D1 จำนวน 1,247 หน่วย

 

(3) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน  เริ่มก่อสร้าง 39 โครงการ 6,755 หน่วย (4) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 1 ได้แก่ โครงการประชานิเวศน์ 3 จำนวน 286 หน่วย ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และอยู่ระหว่างเปิดขายโครงการ มีผู้สนใจซื้อจำนวน 308 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2561) สำหรับโครงการลำลูกกา คลอง 2 อยู่ระหว่างนำเสนอผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีกำหนดเป้าหมายนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาภายในเดือนกันยายน 2561 โดยกำหนดเป้าหมายเริ่มก่อสร้างโครงการในปีงบประมาณ 2561 จำนวน  280 หน่วย และ  (5) โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) มีเป้าหมายเริ่มก่อสร้างจำนวน 606 หน่วย

 

1.2 โครงการที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในปีงบประมาณ 2561 มีจำนวน 29,785 หน่วยได้แก่  (1) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 6,948 หน่วย กำหนดเป้าหมายนำเสนอ ครม.พิจารณาภายในเดือนกันยายน 2561 (2) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงต่อเนื่องในระยะที่ 2, 3 และ 4 เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 6,212 หน่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการ กำหนดเป้าหมายนำเสนอครม.พิจารณาในเดือนมีนาคม 2561

 

(3) โครงการอาคารเช่าสำหรับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  จำนวน 2,000 หน่วย กำหนดดำเนินการในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดนครพนม  (4) โครงการเคหะชุมชน จำนวน  17 โครงการ 5,597 หน่วย อยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์ฯ) เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม.  (5) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  มี 2 ระยะ แบ่งออกเป็น ระยะที่ 1 ได้แก่ โครงการลำลูกกา คลอง 2 จำนวน 820 หน่วย อยู่ระหว่างนำเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการระยะที่ 2 จำนวนประมาณ 3,000 หน่วย อยู่ระหว่างทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการร่วมดำเนินการกับภาคเอกชน (PPP) ในที่ดินของการเคหะแห่งชาติบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้า กรุงเทพฯ  (6) โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจำนวน 2,004 หน่วย ภายในเดือนสิงหาคม 2561

 

(7) โครงการบ้านข้าราชการ (บ้านหลวง) เป้าหมายจะเสนอครม.พิจารณาโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 192 หน่วย ภายในเดือนมกราคม 2561 ส่วนโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2562 อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการ นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.

 

(8) โครงการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลาง (Senior Complex) โดยเสนอ ครม.อนุมัติพิจารณา จำนวน 1,000 หน่วย ซึ่งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติให้ความเห็นชอบการเสนอขอจัดทำโครงการบ้านเคหะกตัญญู (คลองหลวง 1 และ 2) จำนวน 360 หน่วย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการภายในเดือนพฤษภาคม 2561 และดำเนินการจัดทำโครงการ Senior Complex ใน 3 พื้นที่ คือ

พื้นที่คลองหลวง 1 และ 2 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 360 หน่วย อยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนนำเสนอขอความเห็นสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอครม.ให้ความเห็นชอบภายในเดือนพฤษภาคม 2561

พื้นที่ท่าตำหนัก จังหวัดนครปฐม นำอาคาร 8 อาคาร 360 หน่วย ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครปฐม (ท่าตำหนัก) ไปจัดทำโครงการ Senior Complex ขณะนี้อยู่ระหว่างภาคเอกชนขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และขอใช้อาคารและพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่บางละมุง จังหวัดชลบุรี  ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างการเคหะแห่งชาติกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

 

1.3 โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มี 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเชิงพาณิชย์ในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมร่มเกล้า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการปทุมธานี (ลำลูกกา) และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการสมุทรปราการ (บางเสาธง) ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร่วมทุนฯ

 

2.โครงการบ้านเคหะประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยได้รับสินเชื่อในอัตราพิเศษ โดยคัดเลือกที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติจำนวน 470 โครงการ 13,301 หน่วย ไว้รองรับผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองในราคาที่สามารถผ่อนชำระได้

 

3.โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย จำนวน 100 ชุมชน 30,000 หน่วย

 

กคชอัดงบ9พันล้านผุดบ้านกว่า56หมื่นหน่วยป้อนผู้มีรายได้น้อยข้าราชการ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ตลอดระยะเวลา 45 ปี การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง รวมทั้งสิ้น จำนวน 724,985 หน่วย ประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทร 278,602 หน่วย โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 233,964 หน่วย โครงการเคหะชุมชนฯ 158,834 หน่วย โครงการเคหะข้าราชการ 50,108 หน่วย โครงการสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2,374 หน่วย โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 845 หน่วย และโครงการแก้ไขวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ 258 หน่วย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560)