โครงการพัฒนาเมืองใหม่

โครงการการพัฒนาเมืองใหม่ 4 แห่ง

ได้แก่ ฉะเชิงเทรา พัทยา อู่ตะเภา และระยอง วงเงิน 4 แสนล้านบาท  เป็นพื้นที่ที่จะเป็นมหานครใหม่ ด้วยการจัดวางระบบผังเมือง และที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย คำนึงถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ และมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมในพื้นที่และธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการรองรับคน แรงงาน และนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา  นอกจากนี้ จะมุ่งส่งเสริมด้านการศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และสร้างความพรั่งพร้อม ทั้งการสาธารณูปโภคไฟฟ้า น้ำประปา และการคมนาคม เพื่อความสมบูรณ์ของการใช้ชีวิตของทุกคน

สำหรับเป้าหมายการพัฒนาเมืองสำคัญในพื้นที่   มีดังนี้

ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย  รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ EEC

พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  สุขภาพ  และนันทนาการ  ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นนำของอาเซียน  เมืองนวัตกรรมการท่องเที่ยว  เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชีวิตชีวา  และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ  (Medical  Tourism)

อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจีสติกส์อาเซียน

ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์  เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย

นอกจากนี้  ยังมีโครงการพัฒนาในพื้นที่ที่สำคัญอีก 2 โครงการ  ได้แก่

-โครงการ EECi  ในพื้นที่จังหวัดระยอง  พื้นที่ประมาณ 3,000  ไร่แบ่งเป็น 5  เฟส เบื้องต้นเฟส 1 มีพื้นที่ประมาณ 350 ไร่  สำหรับการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมเทคโนโลยี  เพื่อดึงดูดนักลงทุนด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในพื้นที่

-โครงการ EECd  ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  โดยมีเป้าหมายเป็นดิจิตัลพาร์ค  เน้นเรื่องการวิจัยอวกาศและอุตสาหกรรมดิจิทัล  เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในภาคตะวันออก  และเป็นจุดเชื่อมต่อระบบการสื่อสารกลุ่ม CLMV  รวมทั้งเป็นจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ  (One  Belt  One Road) เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ E-Commerce  ให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่  และให้ไทยมีศักยภาพที่จะรองรับ E-Commerce  ให้กับกลุ่มภูมิภาค CLMV ด้วย

 

โครงการการลงทุนภาคอุตสาหกรรม วงเงิน 5 แสนล้านบาท

จากนโยบายจัดทำโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) เพื่อให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยจะส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)  ซึ่งจะดำเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา  โดยแบ่งเป็น

5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ  (First  S-Curve ) ได้แก่  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวิภาพ   และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

 5 อุตสาหกรรมอนาคต  (New  S-Curve )   ได้แก่  หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการบินและโลจีสติกส์, อุตสาหกรรมเชื้อเพลงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมดิจิทัล  และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วงเงิน 2 แสนล้านบาท

คลิกอ่านแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ

ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)