กระชับความร่วมมือขับเคลื่อนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก(West EconomicCorridor : WEC) ประตูการค้าระหว่างประเทศฝั่งตะวันตก-เมืองมรดกโลก-เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน

รัฐเอกชนผนึกกำลังขับเคลื่อนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

การสัมมนา ณ ห้องประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เทศบาลนครแม่สอด  ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขานุการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ร่วมปาฐกสถาพิเศษ การสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก (WEC) จัดโดยคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนภาคเอกชน ตาก-สุโขทัย-พิษณุโลก สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาด สมาคมการผังเมืองไทย และภาคีความร่วมมือจากหลายภาคส่วน. ในการขับเคลื่อนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก(East-WestEconomicCorridor : EWEC) โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดงาน  นายฐาปนา ยุณยประวิตร สถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาดSTG บรรยายนำเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง และศูนย์โลจิสติกส์ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันตกเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของประเทศไทย.

 

ความร่วมมือสำคัญ 3 จังหวัด ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่อง โดยจะมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือการพัฒนาที่มีอัตลักษ์ของตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เช่น

  1. ประตูการค้าต่างประเทศฝั่งตะวันตก เชื่อมโยง เมียนม่า อินเดีย : จังหวัดตาก
  2. เมืองประวัติศาสตร์มรดกโลก : จังหวัดสุโขทัย
  3. เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ : จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะทำงานทุกจังหวัดจะมีการนำเสนอโครงการพัฒนาในพื้นที่เข้าสู่ กกร.จังหวัดร่วมกัน 3 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแนวระเบียงเศรษฐกิจ WEC ให้เกิดความต่อเนื่องและสร้างผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย