ผลการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2561 ได้มีมติเห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ร่างพระราชบัญญัติฯ จะกำหนดสิทธิการใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นอกเหนือจากกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า

ครมมีมติรับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พศ  | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม  2561 ได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ร่างพระราชบัญญัติฯ จะกำหนดสิทธิการใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นอกเหนือจากกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า โดยมีบทบัญญัติรองรับทรัพย์อิงสิทธิในลักษณะต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนในกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และให้เกิดความคล่องตัวในการใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1)        การกำหนดทรัพย์อิงสิทธิ

ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิต้องเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด และเจ้าของห้องชุดเท่านั้น

(2)        การจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ

ต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  โดยมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี

(3)        การออกหนังสือรับรอง

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ โดยทำเป็นคู่ฉบับสามฉบับ ซึ่งการออกหนังสือรับรองนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

(4)  กำหนดสิทธิของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

(4.1)  การนำทรัพย์อิงสิทธิออกให้เช่า ขาย โอน หรือตกทอดแก่ทายาทได้ และนำไปใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยการจำนองได้

(4.2)  การดัดแปลง ต่อเติม ปลูกโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้  และเมื่อสัญญาได้เลิกหรือระงับ ให้ทรัพย์ซึ่งได้ทำการดัดแปลง ต่อเติม หรือปลูกสร้างไว้ตกเป็นกรรมสิทธิของผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

(5) กำหนดหน้าที่ของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ ต้องจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อปัดป้องภยันตรายแก่อสังหาริมทรัพย์ที่มีทรัพย์อิงสิทธิ หรือกรณีบุคคลภายนอกรุกล้ำเข้ามาในอสังหาริมทรัพย์ที่มีทรัพย์อิงสิทธิ หรือเรียกร้องสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่มีทรัพย์อิงสิทธินั้น  และให้แจ้งเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทราบโดยพลัน

 

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่กล่าวข้างต้น เป็นการสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหรือนักธุรกิจที่จะนำเงินเข้ามาลงทุนหรือเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศ ให้สามารถใช้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์    ได้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าและเกิดสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ  อันจะก่อให้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ครมมีมติรับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พศ  | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ