สมาคมสถาปนิกสยามฯ เตรียมเปิดเวทีสัมมนาใหญ่  “ASA Real Estate Forum 2018” ชูแนวคิด “ปรับบ้าน ปรุงเมือง” วันที่ 9 ก.พ.61 หวังเสริมความแกร่งผู้ประกอบการ ยกระดับสถาปนิกไทยสู่สากล  ให้ความรู้โดยกูรูแวดวงอสังหาฯ เพิ่มโอกาสนักลงทุนไทย-ต่างประเทศต่อยอดธุรกิจ

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสถาปนิกจะพบอุปสรรคจากการที่ผู้ประกอบการบางรายในธุรกิจขาดความรู้ ความเข้าในในการใช้สถาปนิกอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  และเพื่อเป็นการให้สังคมได้มีความเข้าใจศักยภาพด้านต่างๆของสถาปนิกและพัฒนาสถาปนิกให้มีองค์ความรู้อย่างครบถ้วนในทุกมิติทั้งตามหลักวิชาการ ตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพที่จะต้องมีบทบาท และหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

 

ดังนั้นจึงได้จัดงานสัมมนา “ASA Real Estate Forum 2018” และ “ASA Real Estate Awards 2018” ขึ้นมาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในแก่สถาปนิกเพื่อให้เป็น “Hybrid Architect” หรือ “สถาปนิกคิดรอบ” ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประเทศสมาชิกฯ    สถาปนิกเป็น 1 ใน 7 อาชีพแรกที่มีข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรี  วันนี้จึงต้องพัฒนายกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางหนึ่ง และเพื่อแข่งขันกับสถาปนิกต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนั้นแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพให้สถาปนิกอย่างรอบด้านนี้เป็นการเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพที่เราสามารถเดินทางไปทำงานในประเทศอื่นๆ ได้เช่นกัน

 

“สถาปนิกเป็นผู้มีบทบาทในวงการอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอด เป็นกลุ่มเริ่มต้นของการวางแผนคิดและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเจ้าของโครงการและผู้บริหารการลงทุน ในอดีตนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มองสถาปนิกเป็นแค่ผู้รับจ้างออกแบบ แต่ในความเป็นจริงสถาปนิกเป็นผู้คิดค้น และพัฒนาโครงการภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนด   เพื่อให้โครงการที่พัฒนาเป็นชุมชนน่าอยู่ และผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี”นายอัชชพล กล่าว

 

สำหรับการจัดงาน  ASA Real Estate Forum 2018 และ ASA Real Estate Awards 2018 นั้นสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ร่วมกับ บริษัท อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และรายการ “อัลทิเมท พร๊อพเพอร์ตี้ อินไซท์ (รายการ Ultimate Property Insight) ”  ทางสถานี TNN24 จัดงานดังกล่าวขึ้นมา ภายใต้แนวคิด “ปรับบ้าน ปรุงเมือง: Redefined Habitat” ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและบูรณาการทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมาคมมีวัตถุประสงค์ให้การเสวนาในลักษณะนี้เป็นเวทีเสวนาระดับประเทศ สำหรับภาคการศึกษา อุตสาหกรรม นโยบาย และภาคสังคม ในการรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สู่แนวทางการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ และวงการวิชาชีพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการเสวนาครั้งนี้สู่การต่อยอดกิจกรรมโดยส่งต่อแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ อาทิ รายการโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อของสมาคม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต

 

โดยภายในงาน “ASA Real Estate Forum 2018” นี้  มีการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางที่ประเทศไทยจะเดินไปจากความสำเร็จของโครงการเมกะโปรเจกต์” เพื่อเป็นการชี้นำทิศทางการลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุน และนำไปพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจได้ ,  หัวข้อ “ทิศทางตลาดทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยกูรูชั้นนำ” , หัวข้อ “การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยตรงจากนักลงทุนข้ามชาติและกองทุน” โดยนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนักการเงินผู้มีประสบการณ์, นวัตกรรม Smart City / BIM /  Universal Design, Update The New Trend of Green Building ซึ่งการสัมมนาทั้งหมดนี้จัดขึ้นตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ 9.30-18.00 น เพื่อเปิดโอกาสให้สถาปนิก และคนในวงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อที่ตนเองสนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และในช่วงค่ำทางสมาคมได้จัดงาน  Dinner Talk Awards ในหัวข้อ “ปรับบ้าน ปรุงเมือง Redefined Habitat ” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนและแบบบูรณาการความคิดในรูปแบบการเสวนาโดยกูรูชั้นนำผู้คร่ำหวอดในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในรูปแบบดิจิตอลที่นำเสนอโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของประเทศไทย”  และไฮไลท์สำคัญอีกประการหนึ่งคือภายในงานจะมีการมอบรางวัล “ASA Real Estate Awards 2018” หรือ รางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น และรางวัลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประจำปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ   เพื่อเป็นเวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในโครงการในมิติต่างๆมากยิ่งขึ้น  โดยรางวัลดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงต่างๆ อาทิ สถาปนิก วิศวกร และ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ และถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และมีคุณค่า ที่จะช่วยยกระดับโครงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล