วันนี้ (2 พ.ย.2560) สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ได้จัดงานการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค “2017 IFLA ASIA – PACIFIC REGIONAL CONGRESS” ขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวความคิด “BLUE, GREEN, AND CULTURE” โดยวิทยากรประกอบก้วย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายฟรานส์ คลากสส์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  , นางสาวซู หลิน ซูน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ One Bangkok , นายวิเชียร พงศธร   กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ และ5.นายเดเมียน ถัง  นายกสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค  โดยวิทยากรส่วนใหญ่เห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันว่า ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเมืองหรือการพัฒนาภูมิทัศน์มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคมและวิถีชีวิต ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน และควรมีการกำหนดความชัดเจนในเชิงนโยบายระดับประเทศ

 

นางวรรณพร พรประภา ประธานจัดงานการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค “2017 IFLA ASIA-PACIFIC REGIONAL CONGRESS” การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันในระดับนานาชาติกับองค์กรวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมในกลุ่มภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค โดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้ำ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้งในเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก

 

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยท์ ลิมิเต็ด ผู้พัฒนาโครงการ วันแบงค็อก กล่าวว่า ภาคเอกชนควรมีความตืนตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ซึ่งภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดความสำเร็จนั้นต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบและก่อสร้างเพื่อให้ประหยัดพลังงาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในอนาคต สำหรับโครงการ วันแบงค๊อก บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อพื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สีเขียวอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันเครียพื้นที่โครงการแล้วเสร็จและเตรียมก่อสร้างในต้นปี 2561 นี้ รวมถึงการพัฒนาโครงการอื่นๆเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น  การพัฒนาโครงการบนที่ดินติดถนนพระราม 4.ใกล้ซอยเทพประทาน พัฒนาเป็นอาคารสำนักงานและรีเทล เป็นต้น

 

ด้านน.ส.ซู หลิน ซูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการวันแบงค็อก กล่าวว่า จากจำนวนประชากร 10.5 ล้านคนในกรุงเทฯทำให้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก และกรุงเทพฯเอง ก็เป็นเมืองที่รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นอันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิก ประกอบกับศักยภาพของประเทศที่มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ CLMV ทำให้กรุงเทพฯมีโอกาสเติบโตได้ ทั้งนี้บริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ได้มีออกแบบให้ภายในโครงการวันแบงค็อกมีพื่นที่ก่อสร้าง 1.83 ล้านตารางเมตร (ตร.ม.) มีพื้นที่สีเขียวพื้นโล่ง 50% หรือ 50 ไร่ (จากทั้งหมด104 ไร่)   แบ่งการพัฒนาแบ่งเป็นอาคารออฟฟิตเกรดเอ 5 อาคาร ซึ่งจะมี 1 อาคารที่มีความสูง 380 เมตร 90 ชั้น  พื้นที่เช่ารวม 5 แสนตร.ม. ,โรงแรมหรู 5 แห่ง จำนวน 1,000 ห้อง คอนโดมิเนียม 30 ชั้น 3 อาคาร และพื้นที่ค้าปลีก ในเฟสแรกกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2564 แล้วเสร็จทั้งโครงการ 2568