ธอส.เผยประเทศไทยเข้าสู่ยุค4.0 อสังหาฯต้องพึ่ง Big Data ด้านพร็อพเทค-ฟินเทค เป็นข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์ กำหนดทิศทางธุรกิจเพื่อเห็นภาพรวมความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ระบุเตรียมผนึกศูนย์ข้อมูลอสังหาฯร่วมพัฒนาระบบไอทีหวังดึงข้อมูลใช้ได้มากและเร็วที่สุด ทั้งเร่งแก้กฎหมายสินเชื่อรีเวิร์ส มอร์เกจ เพื่อผู้สูงอายุ

 

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)ภายใต้หัวข้อ “อสังหาฯยุคดิจิทัล :Moving to Real Estate in Digital Era” ว่า งานดังกล่าวเป็นงานที่ชี้ว่าทิศทางของอสังหาฯแต่ละปีเป็นอย่างไร เพราะประเทศไทยยุค 4.0 มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก  ซึ่งการประกอบธุรกิจอสังหาฯจะต้องใช้เป็นปัจจัยพื้นฐาน ล้วนต้องใช้ Big Dataในการวิเคราะห์และกำหนดทิศทาง การสัมมนาในครั้งนี้จะให้ความรู้เรื่องไอที การเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการอสังหาฯ สถาบันการเงิน และลูกค้ารายย่อย ที่ต้องล้วนนำไอทีด้านพร็อพเทค ระบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับอสังหาฯมาเชื่อมต่อกับฟินเทค ( FinTech ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้านการเงิน โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา การประมาณการความต้องการที่อยู่อาศัยของหน่วยงานต่างๆ มักจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ทางสถิติ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของความต้องการที่อยู่อาศัย จากการอนุมานตามกลุ่มตัวอย่างการศึกษาเพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความจำเป็นที่ต้องใช้เป็นปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากยุทธศาสตร์ของผู้ประกอบการต้องใช้ประกอบการพัฒนาโครงการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

 

อย่างไรก็ตาม ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ร่วมมือกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)โดยหน่วยงานการเคหะการแห่งชาติ (กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น”คนไทยมีบ้าน” หรือ “Home For All”ขึ้น เพื่อสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ผ่านโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตในระบบ แอนด์ดรอย และ ไอโอเอส หรือตอบแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์ธนาคาร และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

 

“ธอส.กับศุนย์ข้อมูลอสังหาฯ จะร่วมกันพัฒนาไอที โดยปีนี้กำลังติดต่อระบบไอทีใหม่ๆที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งจะทำให้ศูนย์ข้อมูลฯสามารถเข้าไปใช้ข้อมูลของธนาคารได้มากขึ้น และในปีต่อๆไปก็จะยิ่งเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมากยิ่งขึ้นไปอีก รวมไปถึงกำลังแก้กฎหมายสินเชื่อรีเวิร์ส มอร์ทเกจ (Reverse Mortgage)สำหรับผู้สูงอายุด้วย “นายสุรชัย กล่าวในที่สุด