การเคหะฯ ใส่ใจประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยใช้กุญแจสำคัญ 5 ข้อ ลดเรื่องร้องเรียนในปี 2560 ถึง 48 % เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2559 แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่โปร่งใสตามวิสัยทัศน์ กคช. 4.0

 

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติหรือ กคช. กล่าวถึงการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของการเคหะแห่งชาติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า การเคหะแห่งชาติได้สนองตอบนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดปัญหาข้อร้องเรียน ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรตามวิสัยทัศน์การเคหะแห่งชาติ 4.0 “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจประชาชน” เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการก่อสร้าง และการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย โดยเร่งแก้ไขปัญหาร้องเรียนที่เกิดขึ้น    ให้เร็วที่สุด เพื่อให้ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจและได้รับการบริการที่ดี

 

โดยในปี 2559 มีเรื่องร้องเรียนสูงถึง 571 เรื่อง ในขณะที่ปีงบประมาณ 2560 มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 299 เรื่อง ลดลง 48 % ซึ่งใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา  1 เรื่อง โดยเฉลี่ย 5.83 วัน (ปี 2559 ใช้เวลาเฉลี่ย 8.37 วัน) ซึ่งมีปัจจัยแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพ 5 ข้อ ประกอบด้วย

  1. การแต่งตั้งคณะทำงานบริหารเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง ข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงที
  2. การบูรณาการการทำงานข้ามหน่วยงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
  3.  การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริการแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
  4. การทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีก
  5. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องร้องเรียน โดยมีการรายงานและติดตามผลอย่างใกล้ชิด

“การเคหะฯให้ความสำคัญกับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าและผู้อยู่อาศัย ทุกเสียงมีความหมายต่อการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ” ดร.ธัชพล กล่าว พร้อมกับย้ำว่าหากเรื่องร้องเรียนมีจำนวนลดน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลย สามารถบ่งบอกถึงความใส่ใจประชาชน และมีมาตรฐานการทำงานสื่อถึงการเป็นองค์กรโปร่งใสตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในปี 2560 แบ่งออกเป็นประเด็นหลักๆ 5 ประเด็น ได้แก่ การจัดระเบียบชุมชน 118 เรื่อง การก่อสร้างอาคาร/โครงการ 73 เรื่อง การบริหารงานของบริษัทรับจ้างบริหารชุมชน 44 เรื่อง สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 38 เรื่อง และการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 26 เรื่อง