ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการก่อสร้าง ผู้ที่อยู่ในธุรกิจจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ให้เท่าทันกับรูปแบบงานก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้ ตราเสือ ริเริ่มโครงการก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีการฉาบปูน ตั่งอยู่ที่ จ.สระบุรี โดยต่อมาได้ขยายศักยภาพศูนย์ฝึกอบรมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ”  

นายวุฒินันท์ เจียวิทยนันท์ วิศวกรและผู้จัดการ สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ กล่าวถึงภารกิจสำคัญของสถาบันฯ ว่า มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานก่อสร้างผนังและพื้นด้วยปูนซีเมนต์ รวมถึงอบรมเทคนิควิธีการทำงานแบบใหม่ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน พร้อมเป็นศูนย์กลางเครือข่ายช่างปูน ผู้รับเหมา เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพช่างปูน และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการใหม่ๆ รวมถึงแนะนำเทคนิคการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย

 

“ตราเสือได้นำองค์ความรู้ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งองค์ความรู้ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมาตรฐานงานก่อ-ฉาบพื้นฐาน กลุ่มงานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มเพิ่มมูลค่างานเพื่อการตกแต่ง กลุ่มนวัตกรรมผนัง และกลุ่มเทคโนโลยีประยุกต์สำหรับงานผนัง รวมทั้งหมด 18 หลักสูตร และนอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีหลักสูตรเรื่องการทำพื้นแบบต่างๆด้วยปูนซีเมนต์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ” นายวุฒินันท์ กล่าว

กลุ่มเป้าหมาย ตราเสือ ได้เปิดกว้างสำหรับช่างปูน ช่างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา บุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา โดยจะพิจารณาจัดรูปแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับระดับความรู้และทักษะด้านงานก่อสร้างของแต่ละบุคคล

สำหรับช่างปูนและช่างก่อสร้างที่มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี จะเน้นหลักสูตรการฝึกปฏิบัติจริง ทั้งเทคนิคขั้นพื้นฐานในงานก่อ งานฉาบ การใช้เครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน เทคนิคการฉาบเพื่อเพิ่มมูลค่างาน และหลักสูตรที่เกี่ยวกับพื้น เป็นต้น ส่วนผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาจะเน้นการบรรยายเพื่อเสริมความเข้าใจ พร้อมฝึกปฏิบัติและสาธิตการใช้งานจริง อาทิ หลักสูตรมาตรฐานและเทคนิคงานก่อ-ฉาบ การประยุกต์ใช้งานปูนซีเมนต์ในการก่อสร้าง ความรู้และการควบคุมงานฉาบสีสันและลวดลาย ขณะที่บุคคลทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา จะมีทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง เช่น สอนทักษะการก่อ-ฉาบขั้นพื้นฐาน การเลือกวัสดุที่เหมาะสม การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำงานเพื่อเพิ่มมูลค่า

นอกจากนี้ ตราเสือ ยังส่งเสริมการพัฒนาฝีมือเยาวชนไทย โดยจัดการเรียนการสอนวิชาช่างปูนในระดับอาชีวะ อีกทั้ง ยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อก้าวสู่เวทีการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ โดยสร้างทีมงานสำหรับเก็บตัวเยาวชน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกและความพร้อมด้านอาคารสถานที่อย่างครบวงจร ซึ่งปีนี้ ตราเสือ ได้มีส่วนสนับสนุน นายพงศกร พราหมเกษม นักเรียนทุนอาชีวะของมูลนิธิเอสซีจี เป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน WorldSkills Competition 2017 สาขาการก่ออิฐ ในระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2560 ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ ถือเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านการก่อ ฉาบ และตกแต่งผนังและพื้นปูนซีเมนต์ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงช่วยยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและเพิ่มมูลค่าช่างฝีมือเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่การเป็น Cement Wall and Floor Solution Provider ได้อย่างแท้จริง