การเคหะแห่งชาติเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี  พร้อมตอบสนองนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9 – 5 – 5 เน้นใช้กลยุทธ์ “สร้าง ซ่อม เซลล์” ขับเคลื่อนการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติปี 2561

 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. กล่าวว่า พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนภารกิจงานอย่างต่อเนื่องและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้เจตนารมณ์ “ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสู่สังคมเป็นธรรม พัฒนาคนร่วมกันอย่างมืออาชีพ” พร้อมทั้งมอบ นโยบาย “3A” หรือ 9 – 5 – 5 ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน (Agenda based (A1)) จำนวน 9 เรื่อง นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration based (A2)) จำนวน 5 เรื่อง และนโยบายการขับเคลื่อนระดับ/จังหวัด (Area based (A3)) จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ตอบสนองนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยการนำ นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนทั้งมวล มาขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ

โดยในปี 2561       มีกรอบแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัย “3 A” ประกอบด้วย Affordable จัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอย่างเพียงพอ Accessible จัดหาแหล่งเงินกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึง เช่น กองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และ Accountable สร้างจิตสำนึกให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) โดยมีเป้าหมายพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยจำนวน 2,271,080 หน่วย โดยใช้กลยุทธ์ “สร้าง ซ่อม เซลล์” ได้แก่ กลยุทธ์ สร้าง คือ การดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 เช่น โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ขณะนี้ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปลง G คืบหน้า 26.80% และในระหว่างนี้จะดำเนินการหาเอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในโครงการระยะที่ 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ จำนวน 13,746 หน่วย ต่อมาคือ โครงการ

 

บ้านสวัสดิการข้าราชการ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี จะเร่งสร้างให้เสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งจะขยายพื้นที่ไปยังหัวเมืองต่างๆ เช่น จ.อุดรธานี และ จ.นครพนม อีกโครงการหนึ่งคือ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า (TOD) จะเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการประชานิเวศน์ 3 รวมถึงจะขยายโครงการในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม

 

 

รวมถึงโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) จะดำเนินการในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พื้นที่ ต.ท่าตำหนัก จ.นครปฐม และ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตลอดจนเร่งศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย (PPP) จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ ศึกษาที่ดินในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล, โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 – 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่, ที่ดินแปลงว่างในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการเชิงพาณิชย์, พัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการ และโครงการเชิงพาณิชย์บนที่ดินแปลงว่าง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

สำหรับกลยุทธ์ ซ่อม คือ การพัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้มีความเข้มแข็ง โดยในปี 2561 มีเป้าหมายพัฒนาชุมชนจำนวน 100 ชุมชน ซึ่งจะเน้นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก พร้อมเดินหน้าโครงการ “ตลาดเคหะประชารัฐ” ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์นำสินค้าธงฟ้ามาจำหน่าย ภายใต้แนวคิด “ตลาด 4 มุมเมือง” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน รวมถึงการจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาผู้นำชุมชน” ด้วยการนำจุดเด่นของการเคหะแห่งชาติในด้านการบริหารชุมชนมาถ่ายทอดสู่ชุมชนที่อยู่ในความดูแลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำชุมชนที่มีคุณภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

 

กลยุทธ์สุดท้าย เซลล์ คือ การขายโครงการต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติต่อประชาชน เช่น โครงการบ้านเคหะประชารัฐ โดยใช้วิธีการตลาดเชิงรุก และวิธีการตอบสนองลูกค้าเป็นกลุ่มๆ เน้นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ เช่น      กลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เตรียมเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย ประมาณต้นปี 2561 ตั้งอยู่บริเวณซอยประชาสงเคราะห์ 37 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ แบ่งพื้นที่บริการ 5 โซน ได้แก่ โซนขายบ้าน เพื่อให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service โซนนิทรรศการที่อยู่อาศัย 5 ภูมิภาค โซนนิทรรศการบ้านผู้สูงอายุ โซนจองบ้านออนไลน์และค้นหาที่ตั้งโครงการด้วยระบบ GIS และโซนนิทรรศการรูปแบบอาคารศูนย์นวัตกรรมในอนาคต