เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) หรือ APได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการลาออกของนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนียกุล  กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนเลขานุการบริษัทจนกว่าบริษัทฯจะดําเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งแทน

 

ทั้งนี้ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ได้แต่งตั้งนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ทำงานกับ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2545 ดูแลงานด้าน Investor Relations จากนั้นรับบทบาทหน้าที่ใหม่ในการดูแลสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคล (Chief People Officer) ในปี 2556 พัฒนาคุณภาพของบุคลากรภายในกว่า 1,500 คน และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน AP Academy พร้อมสนับสนุนนิสิตนักศึกษาไทยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเอพี โอเพ่นเฮ้าส์ ในการเป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาไทยในโครงการร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการก่อสร้างและบริหารอสังหาริมทรัพย์มาตรฐานระดับโลกกับพันธมิตรญี่ปุ่น