กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดย นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการประชุม


นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ไปพร้อมกับการสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม และส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยุทธศาสตร์และแผนยังได้ระบุให้การผังเมืองเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์รองรับการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน


นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเป้าหมายเพื่อชี้นำการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในรอยต่อระหว่างจังหวัดไม่เป็นระเบียบและขัดแย้งกัน ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง ปัญหาการให้บริการสาธารณะ และปัญหาอุทกภัย

 

ซึ่งการวางและจัดทำผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ดำเนินการมาสู่ขั้นตอนการจัดทำร่างผังโครงสร้างการพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย ผังแนวคิดด้านต่างๆ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบชุมชน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานหลัก การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การอนุรักษ์พื้นที่โล่งและสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม และการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับฟังความเห็นให้ตรงต่อความต้องการของพื้นที่และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง

 

ทั้งนี้ การจัดประชุม “โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ ผังแนวคิดและร่างผังโครงสร้างการพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนกันยายน 2560 และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงสื่อมวลชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประมาณ 600 คน