การเคหะแห่งชาติ ชู3แนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการซื้อบ้านของการเคหะ แต่ขอกู้แบงก์ไม่ผ่านมากถึง 50% พร้อมเปิดโอกาสให้ซื้อได้มากกว่า 1 หน่วยในโครงการที่มีหน่วยเหลือขายมาก

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. เปิดเผย ระหว่างที่นำขบวนสื่อมวลชนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2560 ว่าในปี 2560 การเคหะฯสามารถทำยอดขายที่อยู่อาศัยได้ถึง 14,000 หน่วย เพิ่มขึ้นกว่า 40 % จากเป้ายอดขายที่ตั้งไว้ที่ 10,000 หน่วย โดยผู้บริโภคที่ซื้อนั้นจะให้ซื้อ คนละ 1 หน่วย และรายได้ไม่เกิน 40,000บาท ต่อเดือน แต่หากโครงการไหนยูนิตเหลือขายเยอะ ก็อาจจะอนุโลมให้ซื้อได้เพิ่มอีก 1 ยูนิตได้  ต้องดูรายโครงการ และปัจจุบันมียอดโอนในโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วประมาณ 1 หมื่นหน่วย  มูลค่าโดยรวมประมาณเกือบๆ หมื่นล้านบาทขณะที่ผลประกอบการด้านกำไรของการเคหะฯปีนี้ น่าจะได้ตามเป้า 840 ล้านบาท

แต่อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ายังเผชิญกับปัญหากรณีการขอกู้แบงก์ไม่ผ่านของผู้บริโภคคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึง 40-50% ทำให้ต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือผู้บริโภค ไว้ 3 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1. ทำเป็นเช่าซื้อ  ผ่อนกับการเคหะฯ

แนวทางที่ 2. เช่าเพื่อซื้อ  คือเปิดให้ผู้บริโภคเช่าไปอยู่อาศัยก่อน แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแปลงมาเป็นซื้อภายหลัง โดยเอาเงินที่ผู้บริโภคผ่อนมาบางส่วนมาหักราคาขาย

และ แนวทางที่ 3.ดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยในการซื้อบ้านของการเคหะฯ  ที่ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งกองทุน   กองทุนที่จะจัดตั้งโดยรัฐสนับสนุนวงเงิน เพื่อนำมาปล่อยกู้ให้กับผู้บริโภคที่กู้ไม่ผ่าน

 

ทั้งนี้ ในแนวทางการช่วยเหลือแวทางที่ 1  จะต่างกับอัน 2 ตรงที่  ผ่อนกับการเคะไประยะหนึ่ง  หากพอมีกำลังที่จะกู้ได้ ก็ให้ลูกค้าไปขอกู้แบงก์ตามระบบ

 

พร้อมกันนี้ผู้ว่าการการเคหะฯยังกล่าวถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 – 2559 เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) ของการเคหะฯ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติให้เร่งดำเนินการเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่สามารถผ่อนชำระได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้านที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีการดำเนินงานในหลายจังหวัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 และปี 2558 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2, โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระยะที่ 1 และ 2, โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง)

 

สำหรับความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2 ขนาดที่ดินประมาณ 70 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว (ทล.1001) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ คือ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 จัดสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน ขนาดที่ดินประมาณ 22.75 ตารางวา จำนวน 394 หน่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49 ตารางเมตร ราคาขาย 600,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % ปัจจุบันมีผู้สนใจจองเต็มโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน คาดว่าจะสามารถส่งมอบอาคารให้ผู้อยู่อาศัยได้ประมาณเดือนตุลาคม 2560

 

ส่วนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 2 จัดสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน ขนาดที่ดินประมาณ 22.75 ตารางวา จำนวน 390 หน่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49 ตารางเมตร ราคาขาย 630,000 บาท ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 90% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบให้ผู้อยู่อาศัยได้ประมาณเดือนมกราคม 2561

 

การโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 – 2559 การเคหะฯได้นำทำเลดี มีศักยภาพ นำมาสรรสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ครบครันทั้งระบบาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้วยการออกแบบภายใต้แนวคิด Life หรือ ชีวิตคุณภาพ ให้ความสำคัญกับชุมชน สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เน้นให้มีพื้นที่ใช้สอยของชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย

*** prop2morrow โดย คุณอลิสา ปรีชาพัฒนานนท์  E-mail :  alisa.p@prop2morrow.com  โทร.02-632-0645