กรมโยธาฯปรับปรุงผังประเทศ ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล รับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการปรับปรุงผังประเทศ” โดยมีนายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน กล่าวว่าการดำเนินการปรับปรุงผังประเทศ เป็นการวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพของประเทศ ให้สอดคล้องกัยยุทธศาสตร์ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยกำหนดนโยบายและเป้าหมายการใช้พื้นที่ กำหนดการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองและชนบท พื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศให้สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น

 

กรมโยธาฯปรับปรุงผังประเทศ ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล รับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงผังประเทศในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ของภาคกรุงเทพและปริมณฆล โดยก่อนหน้านี้มีการจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทั่วประเทศมาแล้ว 5 ครั้งด้วยกัน คือ ภาคใต้ จ.สุราษฏร์ธานี /ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น / ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี / ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้เพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินโครงการที่ชัดเจน และหวังเป็นอย่างยิ่งให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ข้อจำกัด ความต้องการ ในการพัฒนาพื้นที่ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ประกอบไปด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ทั้ง 6 ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ ผู้แทนสถาบันการศึกษาและวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงสื่อมวลชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อน นโยบายการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 300 คน

กรมโยธาฯปรับปรุงผังประเทศ ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล รับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
ภาพบรรยายกาศงานประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการปรังปรุงผังประเทศ ภาคกรุงเทพมหานครและปริมนฑล ครั้งที่ 1

 

ภายในงาน นายมนตรี ศักดิ์เมือง ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค ได้กล่าวถึงการใช้งบประมาณในการศึกษาและจัดทำทั้งสิ้นถึงประมาณ 82.5 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงผังประเทศและผังยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะสังคมผู้สูงวัยที่เป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไม่ใช่แค่ในไทย ร่วมทั้งทิศทางและนโยบายของรัฐบาล กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และสถานการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศและเป็นอาจะเป็นปัญญาในอนาคต  เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง และอุุทกภัยในปี 2554 ผังประเทศจะเป็นตัวแก้ปัญหาและวางแผนป้องกันร่วมทั้งกรอบการพัฒนาในภาพใหญ่ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ การคมนาคมและสังคมในปี 2579 คือปีประมาณ 20 ปีข้างหน้า สำหรับภาพที่เล็กลงไป ก็จะมีผังอื่นๆเป็นผังย่อย ล้อการพัฒนาตามกันไปเป็นลำดับคือ ผังประเทศ/ผังภูมิภาค/ผังจังหวัด/ผังเมืองรวม/ผังชุมชน/ผังเฉพาะจุด สำหรับการสานต่อการบังคับใช้ผังประเทศ พ.ศ. 2600 ซึ่งจัดทำแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2550 (10 ปีที่แล้ว) โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น เป็นผังที่ให้ความสำคัญด้านนโยบาย และเน้นความเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการ ยังไม่ได้บังคับใช้กฎมายเนื่องจากยังไม่ได้กำหนดอยู่ใน พ.ร.บ.การผังเมือง และสำหรับฉบับใหม่นี้จะใช้เวลาดำเนินการ 2 ปี เริ่มเมื่อ เดือนมีนา 2560 คาดว่าสิ้นสุดปลายปี 2561 “ผังประเทศ” นี้ จะดำเนินการแล้วเสร็จหลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการการเสนอเข้าคณะกรรมการนโยบาย การผังเมืองแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน

กรมโยธาฯปรับปรุงผังประเทศ ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล รับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
นายมนตรี ศักดิ์เมือง ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค

 

กล่าวได้ว่าเป็นอีกครั้ง ที่กรมโยธาฯกลับมาปัดฝุ่นหลังจาก 10 ปีการจัดทำผังประเทศ กับการดำเนินการจัดการแสงความคิดเห็นการประชุมเชิงปฎิบัติการ ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งพวกเราก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปนะคะ ผั ง ป ร ะ เ ท ศ ที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้ จะถูกบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีมติประกาศจากก ครม. จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น แน่นอนว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดย่อมส่งผลต่อวงการอสังหาฯของเราค่ะ ทีมข่าว Prop2morrow ก็จะยังคงเป็นเป็นสื่อกลางที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆแน่นอนค่ะ

 

[/vc_column][/vc_row]