บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด (ในเครือบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานก้าวสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาด้านนวัตกรรม รวมถึงมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ด้านการบริหารจัดการก่อสร้าง(Quality Management System) จากสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC) ของประเทศไทย และ สถาบัน  UKAS ของประเทศอังกฤษ โดยมี คุณสุวิทย์ เกียรติสัมพันธ์ ประธานบริหาร บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด (ที่ 3 จากขวา) คุณจุฑา พรมชินวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด คุณธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจาก คุณสิรินทร์ สินิทธานนท์ Certification Manager บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยประกาศนียบัตรดังกล่าวเป็นมาตรฐานในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมุ่งเน้นระบบควบคุมคุณภาพในส่วนของการวางแผนควบคุมและบริหารจัดการกระบวนการผลิตส่งมอบและการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มความพึงพอใจต่อลูกค้า ทำให้องค์กรต่างๆทำงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร