ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศผลการตัดสิน 3 สุดยอดแบบบ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษารวมมูลค่า 300,000 บาท หลังจากเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานการออกแบบบ้านผู้สูงอายุที่มีตามโครงการประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุ กับ ธอส.ประจำปี 2560

 

นายฉัตรชัย  ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจาก ธอส. ได้จัดทำ “โครงการประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุ กับ ธอส. ประจำปี 2560” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทีมละไม่เกิน 3 คน ออกแบบบ้านเอื้อประโยชน์ต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดยเปิดให้ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2560 และคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมธุรกิจ รับสร้างบ้าน เอสซีจี และผู้บริหาร ธอส.

 

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจาก 10 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเหมาะสม สวยงาม สะดวกสบาย ปลอดภัย เลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเอื้อประโยชน์ต่อการอยู่อาศัยมากที่สุด รางวัลชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 3 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท ประกอบด้วย 1.น.ส.ศิริพร คำแก้ว นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อผลงาน “บ้านอยู่เย็น” 2.นายปริญญา เนตรคำ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อผลงาน “L House” และ 3.นายพีรพล สุทธิมรรคผล นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อผลงาน “บ้านวันวาน” ซึ่งในวันนี้ (24 สิงหาคม 2560) ธอส. ได้รับเกียรติจากนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ธอส. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมตัวอย่างแบบบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้ภายในงานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “ที่อยู่อาศัยสำหรับสังคมผู้สูงอายุ : จากมุมมองเชิงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ระหว่างหว่างเวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรประกอบด้วย Mr.Mike Ikegawa Mitsuhiro ผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุจากประเทศญี่ปุ่น บรรยายเรื่อง “Senior Housing Developments : Learning and Sharing from Japan” และการเสนวนาในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยไทย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ” โดยมี รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์  หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ญ.นาฏ ฟองสมุทร ผู้บริหารโครงการที่พักผู้สูงอายุสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย และนางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ ธอส. ร่วมเป็นวิทยากร