การเคหะฯเดินหน้าสานต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศในระยะยาว และให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมเสนอขอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือน ส.ค.นี้

กคชเตรียมเสนอครมเห็นชอบแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึง(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (2560-2579) โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่า การเคหะฯเดินหน้าสานต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (2559-2568) เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศในระยะยาว และให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้วิสัยทัศน์”คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for ALL)”

 

โดยเป็นการร่วมมือการดำเนินงานระหว่างงานของกระทรวง พม. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ประชาชนตามแนวนโยบายของประชารัฐเพื่อสังคมของรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คาดว่าจะนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือน ส.ค.นี้

 

สำหรับปี 2560 นี้ การเคหะฯ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จำนวน 20,292 ยูนิต แบ่งเป็นการก่อสร้าง 4 ระยะ โดยในระยะแรกกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารแปลง จี จำนวน 334 ยูนิต เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลต 18-22 ปัจจุบันอยุ่ในขั้นตอนเทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ 2 และผนัง หรือเป็นการดำเนินงานแล้วที่ 19.62% ทั้งนี้คาดว่าจะย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมเข้าอยู่ได้ประมาณเดือน มิ.ย. 2561

 

ในส่วนโครงการบ้านเคหะประชารัฐ การเคหะฯกำหนดเป้าหมายขาย จำนวน 10,470 ยูนิต จากปัจจุบันขายได้ 11,771 ยูนิต คิดเป็น 110% โดยเป็นยอดขายจากงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมามีผู้สนใจจอง จำนวน 10,192 ยูนิต อย่างไรก็ตามการเคหะฯได้มีการขยายเวลาให้ประชาชนสามารถจองโครงการได้ต่อเนื่อง และได้รับโปรโมชั่นพิเศษจนถึง 30 ก.ย.นี้ นอกจากนี้ได้เปิดรับจองที่อยู่อาศัยผ่านระบบออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถนำใบจองหรือบาร์โค้ดไปชำระเงินที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ สำนังานเคหะชุมชน และเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้

 

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยโดยการเคหะฯจะจัดสร้างที่อยู่อาศัยทั้งประเภทเช่า และเช่าซื้อ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีแล้ว ได้แก่ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 จำนวน 21 โครงการ รวม 6,129 ยูนิต ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในเดือน ก.ย. จำนวน 2,752 ยูนิต และโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้รายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 จำนวน 4,388 ยูนิต ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างและจัดทำแบบก่อสร้าง

 

และโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ปัจจุบันมีจำนวน 600 ชุมชน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน คือ โครงการตลาดเคหะประชารัฐ โดยนำร่องในพื้นที่กรุงเทพ 4 พื้นที่ ได้แก่ ตลาดเคหะประชารัฐคลองจั่น ตลาดเคหะประชารัฐห้วยขวาง ตลาดเคหะประชารัฐบ่อนไก่ และตลาดเคหะประชารัฐดินแดง 2 ทั้งนี้ยังได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าพัฒนาบ้านเบอร์ 5 ไม่ต่ำกว่า 115,000 หลัง คาดว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานได้กว่า 128 ล้านหน่วยต่อปี หรือปีละ 512 ล้านบาท

 

สำหรับผลประกอบการด้านการเงินนับตั้งแต่เดือน ต.ค. ปี 2559 ถึงเดือน พ.ค. 2560 มีผลกำไรสุทธิ 538 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ 2560 (ณ สิ้นเดือน ก.ย.นี้) จะมีกำไรสุทธิประมาณ 840 ล้านบาท