“นวัตกรรม” คือสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และนวัตกรรมก็เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ รวมถึงโมเดลธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่า สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

เปิดผังย่าน 10 ย่านหนุนศักยภาพทำเลทอง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)หรือสนช.ได้จัดให้มีการก่อตั้งภาคีสถาปัตยกรรมผังเมืองเพื่อการพัฒนาย่านนวัตกรรม  ผ่านกลไกประชารัฐ  และคณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติโดยมีการตั้งคณะทำงานซึ้งเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 8 สถาบัน ได้แก่ (1)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (3)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (4)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (5)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (6)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ (7)มหาวิทยาลัยบูรพา (8)มหาวิทยาลัยศิลปากร  นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในการพัฒนาย่านนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน  ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินงานวางแผนพัฒนาแนวคิด  และกำหนดขอบเขตการพัฒนาย่านนวัตกรรม

เปิดผังย่าน 10 ย่านหนุนศักยภาพทำเลทอง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

จากการดำเนินการดังกล่าว สนช.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนพัฒนาภาพรวมย่านนวัตกรรมกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาคละระดับย่านและประสานความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาในระดับประเทศและระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงได้กำหนดพื้นที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเพื่อเป็นย่านนวัตกรรมทั้งหมด 10 ย่าน ที่ขับเคลื่อนด้วยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่  ได้แก่ 1 .ย่านโยธี 2.ย่านปทุมวัน  3.ย่านคลองสาน  4.ย่านกล้วยน้ำไท 5.ย่านรัตนโกสินทร์ 6.ย่านลาดกระบัง  7.ย่านบางแสน 8.ย่านศรีราชา  9.พัทยา  และ10.อู่ตะเภา-บ้านฉาง

 

เปิดผังย่าน 10 ย่านหนุนศักยภาพทำเลทอง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

เปิดผังย่าน 10 ย่านหนุนศักยภาพทำเลทอง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

และ 1 ย่านที่ร่วมพัฒนาระหว่าง สนช.และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  คือย่านปุณวิถี อย่างไรก็ตามการดำเนินการเพื่อพัฒนาให้เกิดย่านนวัตกรรม  โดยความร่วมมือและสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จำเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาย่านนวัตกรรมและการดำเนินการสนับสนุนให้เกิดการรับรู้ในระดับชาติและระดับสากล  เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางกิจกรรมด้านนวัตกรรมในแต่ละย่าน  เช่น  การจัดกิจกรรมเพื่อร่วมวางแผนและแก้ปัญหาในพื้นที่หรือการพัฒนาระบบในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้พื้นที่โดยใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมหรือการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้นในย่าน  การร่วมกำหนดความเหมาะสมและบทบาทของการใช้พื้นที่ตามความคิดของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่  รวมทั้งดำเนินการพัฒนาตัวกระตุ้น (incentive) เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนอสังหาริมทรัพย์   และพัฒนาที่ดิน (land development) รวมทั้งการลงทุนของผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น  เป็นต้น

ย่านนวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโตของการพัฒนานวัตกรรม ช่วยให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และทุนมนุษย์  ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่กำลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจความรู้  (knowledge-based economy)

 

กรอบการพัฒนาย่านนวัตกรรม
(Innovation District Framework)

เปิดผังย่าน 10 ย่านหนุนศักยภาพทำเลทอง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

 

ย่านนวัตกรรม (Innovation District)   เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีสถาบันหลักชั้นนำ   (Anchored Institution) และคลัสเตอร์ธุรกิจ (cluster of business) ตั้งอยู่รวมกัน  โดยมีความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ศูนย์บ่มเพาะและศูนย์เร่งการเติบโตทางธุรกิจ (business Incubator and accelerator) และมีความเชื่อมโยงผ่านศูนย์การเปลี่ยนถ่ายการขนส่ง (transport) มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) และพื้นที่การอยู่อาศัย รวมทั้งการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมต่าง ๆ หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า ย่านวิสาหกิจเริ่มต้น (startup district) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างเมืองนวัตกรรม (innovation city)

องค์ประกอบของย่านนวัตกรรม

  • มีกลุ่มคลัสเตอร์และมีความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการใหม่ หน่วยบ่มเพาะและหน่วยเร่งรัด
    การทำธุรกิจนวัตกรรม
  • มีการใช้งานพื้นที่ที่อย่างเข้มข้นเต็มประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการดำเนินกิจกรรม
  • เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย และสะดวก ทั้งทางเท้า จักรยาน และการขนส่งสาธารณะ

รวมถึงการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

  • ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันขนาดใหญ่ บริษัท และนักลงทุน
  • แบ่งปันความรู้และไอเดีย
  • การผสมผสานที่อยู่อาศัยและพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในย่าน
  • เป็นพื้นที่ที่มีสามารถรองรับกิจกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง (Livable District)

Innovation District Ecosystem

ย่านนวัตกรรมจัดเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม บนฐานการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area – based Innovation) ขนาดเล็ก และกรอบแนวคิดของสินทรัพย์บนพื้นที่ที่มีศักยภาพ 3 ประเภท ได้แก่
(1) สินทรัพย์ด้านเครือข่าย (networking assets)

(2) สินทรัพย์ด้านเศรษฐกิจ (economic assets)

(3) สินทรัพย์ด้านกายภาพ (physical assets)

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือ (1) ภาครัฐ (2) ภาคเอกชน (3) ภาคการศึกษา และ (4) ชุมชนเจ้าของพื้นที่

 

พื้นที่ย่านนวัตกรรมอันได้รับความร่วมมือจากภาคการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ และความเชื่อมโยงของแต่ละพื้นที่นั้นๆ

เปิดผังย่าน 10 ย่านหนุนศักยภาพทำเลทอง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯเปิดผังย่าน 10 ย่านหนุนศักยภาพทำเลทอง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

เปิดผังย่าน 10 ย่านหนุนศักยภาพทำเลทอง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ เปิดผังย่าน 10 ย่านหนุนศักยภาพทำเลทอง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
เปิดผังย่าน 10 ย่านหนุนศักยภาพทำเลทอง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ เปิดผังย่าน 10 ย่านหนุนศักยภาพทำเลทอง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
เปิดผังย่าน 10 ย่านหนุนศักยภาพทำเลทอง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ