ครม ไฟเขียวทำโครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย 14 โครงการวงเงินรวมกว่า2พันล้าน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ครม. อนุมัติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1จำนวน 14 โครงการ รวม 4,388 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 2,057.386 ล้านบาท

 

วันนี้ ( 6 มิ.ย. 60) เวลา 14.55 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ  พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ดังนี้

ครม ไฟเขียวทำโครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย 14 โครงการวงเงินรวมกว่า2พันล้าน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯที่มา:การเคหะแห่งชาติ

1. อนุมัติในหลักการการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 จำนวน 14 โครงการ รวม 4,388 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 2,057.386 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้การเคหะแห่งชาติเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

 

2. เห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 จำนวน 2,057.386 ล้านบาท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ครม ไฟเขียวทำโครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย 14 โครงการวงเงินรวมกว่า2พันล้าน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯที่มา:การเคหะแห่งชาติ

สำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เช่า ให้การเคหะแห่งชาตินำฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังที่เป็นปัจจุบันมาพิจารณาประกอบการดำเนินการ โดยให้ความสำคัญกับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการดังกล่าวเป็นลำดับแรก และในการดำเนินโครงการ ให้การเคหะแห่งชาติคำนึงถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงและเหมาะสม เช่น สภาพ ขนาด และรูปแบบที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และเส้นทางการคมนาคม รวมทั้งความคุ้มค่าในการดำเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน โดยให้การเคหะแห่งชาติกำหนดหลักเกณฑ์การเช่า การบริหารโครงการ และการทำสัญญาเช่าให้รอบคอบเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างแท้จริงและป้องกันการขยายสิทธิ์ต่อหรือการเก็งกำไรของผู้ที่ต้องการแสวงประโยชน์ รวมทั้งให้ พม. กำกับดูแลให้การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 ให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยให้การเคหะแห่งชาติจัดลำดับความสำคัญและดำเนินโครงการในส่วนที่มีความพร้อมก่อน และให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้วย

ครม ไฟเขียวทำโครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย 14 โครงการวงเงินรวมกว่า2พันล้าน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ที่มา:การเคหะแห่งชาติ

พร้อมกันนี้ พม.ยังได้รายงานรายละเอียดโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) และแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ กคช.ปี 2558-2560 มีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไปที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้มาตรฐานในตลาดได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีขนาดครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 3-4 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ทำงานรับจ้างทั่วไป พนังงานบริษัท ผู้ค้าหาบเร่/แผงลอย และมีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 4,388 หน่วย คิดเป็นจำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มแรงงาน ประมาณ 15,000 คน

 

 รูปแบบอาคารในโครงการ เป็นอาคารสูง 3 – 5 ชั้น เป็นห้อง 1 ห้องนอน ขนาดประมาณ 28 ตารางเมตร ทั้งนี้ ห้องพักอาศัยร้อยละ 10 ของอาคาร (ชั้นล่าง) จะจัดสรรให้เป็นห้องพักอาศัยเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยออกแบบตามแนวทาง Universal Design

 

ระยะเวลาดำเนินการ กคช. วางแผนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างปี 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 จำนวน 2,771 หน่วย และในปี 2562 จำนวน 1,617 หน่วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*