An image

ภายหลังจากบริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีนโยบายการกระจายการลงทุนและหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ((Recurring Income) สำหรับการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล (Healthcare Business)ตามที่แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ ในการประชุมครั้งที่2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ โดยมีการดำเนินการผ่าน 2 บริษัท  (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้ลงทุนในบริษัท วิมุตติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (2) บริษัท โรงพยาบาลวิมุตติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนธุรกิจ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563 เป็นต้นไป

 

อนึ่ง การลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่ จำนวนเตียง 250 เตียงมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 4,900 ล้านบาท

 

ดังนั้น สำหรับไตรมาส 1/2560  รายได้และผลการดำเนินการยังมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักตามที่ได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯดังนี้

 

ยอดขาย2คอนโดฯใหม่หนุนยอดขายรวมเพิ่ม35.6%

เปรียบเทียบยอดขายสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ดังนี้ โดยยอดขายห้องชุดในโครงการคอนโดมิเนียมในไตรมาส1/2560อยู่ที่ 5,943ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4,017 ล้านบาทหรือคิดเป็น 208.6%เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส1/2559ที่มียอดขาย 1,926 ล้าบาท ขณะที่ยอดขายกลุ่มสินค้าประเภททาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวนั้นลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กล่าวคือ ทาวน์เฮ้าส์ในไตรมาส1/2560 อยู่ที่ 5,146 ล้านบาทลดลง 181 ล้านบาทหรือลดลงประมาณ 3.4%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2559ที่มียอดขายอยู่ที่ 5,327 ล้านบาท ส่วนสินค้ากลุ่มบานเดี่ยวนั้นมียอดในช่วงไตรมาส1/2560 อยู่ที่ 2,214 ล้านบาทหรือลดลงประมาณ 303 ล้านบาทหรือลดลงประมาณ 12.1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดขายอยู่ที่ 2,517 ล้านบาท

An image

เปรียบเทียบยอดขายสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 

An image

จากยอดขายห้องชุดในโครงการคอนโดมิเนียมที่เพิ่มขึ้นมาช่วยหนุนยอดขายจากธุรกิจอสังหาฯรวมในไตรมาส 1/2560อยู่ที่ 13,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,494 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 35.6% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส1/2559 โดยมีการเปิดโครงการใหม่ 12 โครงการรวมมูลค่า 12,175 ล้านบาท เทียบกับโครงการที่เปิดในไตรมาส1/2559จำนวน 10 โครงการมูลค่าโครงการรวม 7,410 ล้านบาท  โดยในปีนี้ยังคงเน้นที่การเปิดโครงการกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ 8 โครงการมูลค่ารวม 6,368 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว 2 โครงการมูลค่า 1,426 ล้านบาทและโครงการคอนมิเนียม 2 โครงการมูลค่า 4,380 ล้านบาท คือ โครงการเดอะทรี สุขุมวิท 71 เอกมัยและโครงการเดอะ รีเซิร์ฟ ทองหล่อ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ของกลุ่มสายพรีเมียมและได้รับผลตอบรับดีมียอดจองเต็ม100%ไม่นาน

 

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม2560 และ 2559

An image

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบกำไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์และกำไรขั้นต้นแสดงเป็นร้อยละของรายได้อสังหาริมทรัพย์

 

รายได้รวมไตรมาส1/2560ลดลง21.5%

สำหรับไตรมาส1/2556บริษัทฯมีรายได้ทั้งหมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ประกอบด้วยรายได้จาการขายอสังหาฯประมาณ8,072 ล้านบาทและรายได้อื่นๆ18 ล้านบาทรวมรายได้ 8,090 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2,212 ล้านบาทหรือลดลง21.5% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส1/2559 ที่มีรายได้อยู่ที่ 10,284 ล้านบาท  สามารถแบ่งรายได้ตามผลิตภัณฑ์สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนประกอบด้วย

An image

หมายเหต:* อื่นๆประกอบด้วยรายได้จาการขายที่ดินและรายได้จากค่าก่อสร้าง

สำหรับต้นทุนการขายอสังหาฯในไตรมาส1/2560 อยู่ที่5,306 ล้านบาทหรือคิดเป็น65.7%ของรายได้จากการขายอสังหาฯ ซึ่งหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 6,905 ล้านบาทคิดเป็น 67.1% ของรายได้จาการขายอสังหาฯการที่ต้นทุนขายลดลงนั้นเป็นผลมาจากการบริหารและควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น

 

กำไรสุทธิลดลง 45%

ส่วนกำไรขั้นต้น ไตรมาส1/2560 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ดังนี้ ทาวน์เฮ้าส์กำไรขั้นต้น 35.3% บ้านเดี่ยว 34.4% และอาคารชุด 31.2% ซึ่งกำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นทั้งทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวขณะอาคารชุดอัตรากำไรขั้นต้นลงดลงเล็กน้องเมื่อเทียบกับไตรมาส1/2559

An image

ด้านกำไรสุทธิไตรมาส1/2560 เท่ากับ 696 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.6% ของรายได้รวม ซึ่งลดลงประมาณ 45 %หรือลดลง 570 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส1/2559 ที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,266 ล้านบาท คิดเป็น 12.3% ของรายได้รวม

 

An image

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีโครงการที่เริ่มเปิดขายและดำเนินการอยู่ (Active Project)จำนวน 171 โครงการ มูลค่ารวม 180,128 ล้านบาท  แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 105 โครงการมูลค่ารวม 81,107 ล้านบาท ,บ้านเดี่ยว จำนวน 42  โครงการมูลค่า 45,837 ล้านบาท และโครงการคอนโดฯจำนวน 24 โครงการ มูลค่ารวม 53,184 ล้านบาท

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*