ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2540 พ.ศ…….ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

 

ความจำเป็นในการเสนอร่างพ.ร.บ.

โดยที่ปัจจุบันการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการดำเนินธุรกรรมทางการเงินมีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆทำให้ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) พ.ศ.2540 บางประการ เพื่อให้ดำเนินการของบรรษัทดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคระกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

An image

An image

สาระสำคัญที่แก้ไข

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2540 พ.ศ…….มีสาระสำคัญดังนี้

1.แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจ บตท.ในการรับโอนสินเชื่อ โดยกำหนดให้สามารถรับโอนสินชื่อจากผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้สินเชื่อโดยการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ ให้เชื่อซื้อ หรือให้เช่าแบบลิสชิ่งได้(ร่างมาตรา 3 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตร8(2))

 

2.กำหนดให้บตท.มีอำนาจในการรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย(ร่างมาตรา4(เพิ่มเติมมาตรา8(8/1))

 

3.กำหนดให้บตท.อาจดำเนินการออกหลักทรัพย์หรือแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนแล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา 5(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา8วรรคสอง)

 

4.แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการบตท.โดยกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้แทนคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คน และผู้จัดการบตท.เป็นกรรมการ (ร่างมาตรา6(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา13วรรคหนึ่ง)

 

5.กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบตท.อาศัยซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่เดิมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง(ร่างมาตรา7)

An image

ความเป็นมา บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) หรือ Secondary Mortgage Corporation เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงิน สังกัด กระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนประเดิมจากกระทรวงการคลัง 1,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยการนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) มาใช้เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เพียงพอและสม่ำเสมอและเป็นการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยในวงกว้างขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

อ่านรายละเอียด : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2540 พ.ศ…http://www.senate.go.th/bill/bk_data/313-1.pdf