NCHกิจกรรม CG   CSR  2017 รู้จักบ้าน  รู้ใจคุณ  สู่ความยั่งยืน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

บริษัทเอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่งจำกัด(มหาชน)หรือ NCH โดยคุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบก่อตั้งบริษัทฯก้าวสู่ปีที่23 “CG & CSR Day 2017รู้จักบ้านรู้ใจคุณสู่ความยั่งยืน”เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง การดำเนินงานที่มุ่งเน้นความ ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ถือเป็นพันธกิจหลัก ร่วมกันพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในกิจกรรมงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดร.วิเลิศ ภูริวัชรวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการตลาดบริษัทชั้นนำอาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณวรณัฐ  เพียรธรรม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

 

พร้อมมอบทุนการศึกษาในโครงการ“ทุนNC”โดยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปีกับนักศึกษามหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยพิจารณาจากผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์   กิจกรรมนี้ เอ็น.ซี เป็นส่วนหนึ่ง  ที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ สร้างโอกาสให้แก่เด็กไทย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*