กลุ่มธุรกิจรายกลาง-เล็กภาคอสังหาฯ รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP) ชูวิสัยทัศน์สร้างคลัสเตอร์ พร้อมเป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายกลาง-ย่อย ให้มีความเข็มแข็งทุกด้านรองรับการแข่งขัน รวมถึงตอบสนองความต้องการของตลาด

กลุ่มอสังหาฯกลางเล็ก รวมตัวตั้งสมาคมฯผลักดัน คลัสเตอร์อสังหาฯ เสริมความเข้มแข็งรายย่อย | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัยพ์และพันธมิตร (REP) นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ แกนนำสำคัญในการจัดตั้ง “สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร” เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเป็นนักพัฒนาที่ดินด้วยตัวเอง ส่งผลให้มองเห็นปัญหาในเชิงโครงสร้างของธุรกิจ และเล็งเห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถมีโอกาสในการพัฒนาและแข่งขันกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เริ่มคิดถึงการรวมกลุ่มยักษ์เล็ก แล้วจับมือกันไว้ให้เข้มแข็ง โดยก่อตั้งขึ้นเป็นสมาคมการค้า  ซึ่งจะเป็นวิธีที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความเป็นคลัสเตอร์ธุรกิจสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็กได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝ่าฟันกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
สำหรับวิสัยทัศน์  ที่สำคัญได้วางไว้ให้สมาคมฯ  “สนับสนุน แบ่งปัน เชื่อมโยง ยกระดับ และ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารธุรกิจอย่างเท่าทันโลก”  สมาคม REP เป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง  และขนาดย่อมให้มีความเข้มแข็งทุกด้าน  เพื่อรองรับการแข่งขัน  สามารถเผชิญความเสี่ยงและตอบสนองความต้องการของสภาวะตลาดในยุค  4.0   ด้วยหลักคิด  The Distinctive Spirit
ด้านพันธกิจ : REP จะเป็นตัวสร้างความเข้มแข็งช่วยพัฒนาองค์ความรู้,  มีการจัดอบรมสัมมนาด้วยการนำนวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่, สร้างการเชื่อมโยงและให้คำปรึกษาแก่สมาชิก แบบ 360 องศา ด้วยนักวิชาชีพ และ ผู้ประกอบการตัวจริง เสียงจริง ,นักประเมินค่าอสังหาฯ  กลุ่มผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง  ผู้รับเหมาก่อสร้าง  นักออกแบบ  การเงิน  การธนาคาร  กฎหมาย  นวัตกรรม  เทคโนโลยีของผู้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายกลาง-รายย่อย  ให้แก่ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และให้คำปรึกษาอย่างเจาะลึกเฉพาะทางเพื่อนำไปใช้พัฒนา หรือ แก้ปัญหาธุรกิจได้ทันที เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี
ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นสมาชิกของของสมาคมจะประกอบไปด้วย :  ทายาทเจ้าของกิจการ, นักลงทุน, เจ้าของที่ดิน,  ธุรกิจพันธมิตรที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องด้านอสังหาริมทรัพย์, นักพัฒนาอสังหาฯในกลุ่ม  SMEs ที่ต้องการคำปรึกษา  (ด้านการตลาด,  ด้านการเงิน,  ด้านก่อสร้างและวิศวกรรม,  ด้านออกแบบ,  ด้านบัญชี  ภาษี,  ด้านกฎหมายและด้านนวัตกรรมที่อยู่อาศัย)
สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของทางสมาคมการค้าอสังหาริมทรัยพ์และพันธมิตร   1.เชื่อมโยง-แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสมาคมและหน่วยงานของภาคอสังหาฯ  เพื่อเป็นองค์กรคู่ค้าและทำพันธกิจร่วมกัน  2.ลดต้นทุน-จัดตั้งคณะที่ปรึกษาสมาคมฯ  เฉพาะ  7 ด้านสำคัญ  ได้แก่  การตลาด  การเงิน  ก่อสร้าง-วิศวกรรม  ออกแบบ  บัญชีภาษี  กฎหมาย  และนวัตกรรมที่อยู่อาศัย  เพื่อให้คำปรึกษากับสมาชิกทุกเดือน  เพื่อลดต้นทุนการว่าจ้างที่ปรึกษาของสมาชิก  3.เพิ่มทักษะ-จัดการอบรมสัมมนาให้กับสมาชิก  โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้กับสมาชิก  โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอสินค้า  โครงการหรืออื่นๆ  ในลักษณะการออกบูธแสดงสินค้า  4.เชื่อมโยงโลกไว้ด้วยกัน-นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงธุรกิจหรือพัฒนาด้านการตลาดให้กับสมาชิกเพื่อลดต้นทุนในการทำธุรกิจของสมาชิก
“จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกธุรกิจที่มีคนสนใจเข้ามาลงทุนจำนวนมาก แต่ขณะเดียวกันก็มีอุปสรรค์ที่ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มีความตั้งใจดี มีความสามารถที่ดีมากและมีความเชี่ยวชาญที่ดีมาก แต่มีโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจกลับมีไม่เพียงพอ  หรือขาดความเชี่ยวชาญเพียงด้านใดด้านหนึ่ง  เพราะฉะนั้นจึงทำให้ผู้ประกอบการที่ดีๆ  เหล่านี้ถูกจำกัดอยู่ในวงการรับรู้ที่แคบๆ  ขยายผลไม่ค่อยได้  ดังนั้นถ้ามีสมาคมฯสำหรับธุรกิจกลุ่มนี้จริงจัง ก็จะเป็นตัวกลางที่จะช่วยกลุ่มธุรกิจรายย่อยนี้มีโอกาสเติบโตขึ้น  ส่วนกลุ่มนักธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุน  หรืออีกสารพัดปัญหาในการทำธุรกิจที่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครเราก็จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและสนับสนุน  และให้คำแนะนำปรึกษาด้วยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริง  ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างดี” นายอภิชาติ กล่าว
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจให้กับผู้ประกอบการ โดยชื่อย่อสมาคมคือREP(Real  Estate  And  Partnerships  Trade  Association)  มีแนวคิดในการบริหารจัดการสมาคมฯ ต้องเข้า และ ทันกับกระแส โดยสมาคมฯ มีทีมที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือด้านเทคโนโลยี  และ  Tech Start  up ที่มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศมาร่วมให้คำปรึกษา ทำให้มั่นใจได้ว่า จะตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังวางเป้าหมายที่จะเป็นสื่อเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์ทางการค้ากับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร สามารถติดตามได้ที่ www.repassociation.com หรือ facebook  REP : สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*